مدخل جلد اول کتاب زبده الازهار

فصل 1
این فصل شامل بررسی طب سنتی ،و نگاهی به مولفه های قابل بررسی در پیرامون آن است از جمله :اخلاق،عواطف وموقعیتهای موثر ذهنی مانندجنون و ذهنییات، شهوت،هوس،اشتها وتظاهرات سودایی وهکذا…
فصل 2
نگرشی نوبه گیاهان دارویی وضرورت احیا مجدد انها درجنب طب نوین است.
معرفی گیاهان داروئی به روش جدید
فصل 3
شروع درمان بوسیله گیاهان داروئی است:
دراین فصل با توجه به اهمیت گیاهان داروئی در چرخه بقاء ومشارکت انهادر حفظ اعتدال و پایداری حیات و همچنین با نظر به اهمیّت ویژه ای که در فرآیندهای متابولیکی دارند می طلبد که کم لطفی را نسبت به گیاهان داروئی جبران کنیم و مجدانه به مقوله درمان به وسیله انها توجه داشته باشیم و یحتمل با لحاظ موقعیت های لازم و مؤثر در مداوا، گیاهان داروئی وضوح بیشتری خواهند داشت و نقش آنها در صحت و سلامت قطعا روشن تر خواهد شد و باعنایت به ارتباط آنها با بیماری ها
((((((((((ضمیمه فصل 3))))))))))
تجویز اختصاصی گیاهان داروئی و پیش فرضهای ان است.
داروگر ضمن توجه به ارکان اربعه و مزاج و احکام و کلیات قواعد ستّه ضروریّه مقرّره در حفظ صحت ذاتی باید از پیش فرض های ذهنی خود پرهیز نموده و بالحاظ مصلحت، رحمت، شفقت و تسلیم در برابر مشیت الهی همانگونه که در بحث شروع درمان بوسیله گیاهان یاد آور شد
فصل4
دارو سازی به روش زبده ورعایت مواردی چند از جمله:
ـ رعایت شرایط کیفی وکمّی ،
ـمصرف و منع مصرف
ـ لحاظ عوامل موثری چون :زمان ،کیفیت،کمیّت وارزش افزوده،ذهنیّت وامور وهمیّه، اهمیّت ،
ـوهمچنین مهندسی عواطف ونکات پنهان ان است
(((((ضمیمه فصل 4 )))))
این مبحث اشاره مختصری دارد به:
تفاوت ها و شباهت های مداوا در طب سنتی و پزشکی نوین
فرضا بیماری که دچار مسمومیت شده و پای او شکسته و دملی هم در کتفش او را میازارد چگونه است؟
فصل 5
گیاهان دارویی چگونه بر روند درمان اثر می کنند؟
گیاهن دارویی غذا هستند ـ
غذا: ممکن است در بعضی از آحاد ناسازگاری های مزاجی تولید کند.
با پیش فرضی مثبت می توان گفت که این روند همان سازوگار اثر داروهای صناعی بر بدن است که در دارو شناسی بحث شده و حق مطلب این است که مواد شیمیایی موجود در گیاهان قبل از اینکه استحصال شوند ابتدا مصرف شده اند و در چرخه حیات جریان یافته و همچنین گیاهان دارویی همان غذای روزمره ما هستند که بر وضعیت روحی و جسمی همگان اثر مثبت داشته و عارضه سوئی از خود بجا نگذاشته اند جز ناسازگاری‏های مزاجی و همچنین همه مفیداند و در سبد روزانه خانوارها قرار داشته و همه با آنها آشنایی دارند و با هم در تعامل و تقابل اند و هم میدانیم که این مهم از قوت و ضعف برخوردار است، از این دسته گیاهان هلیون، اسفناج، کراث، کرنب، گزر، سیر، پیاز، موسیر، کدو، جعفری، کرفس، نعناع، ترخون، بادمجان یا چغندر، گوجه فرهنگی، بامیه، خوخ، سیب زمینی، یا رمسی، شوید، حلبه، زردک، مرزه، خیار، کاسنی خاک اره ای، سوسن عنبر، نعناع آبی، کرفس الماء، سرشو، ثعلب، لحیةالتیس، شین گزرو، فلی پن دولا، اشترغاز، پیاز، سگ انگور، کاکنج، ریحان، ترتیزک، از سایر گیاهان معروف ترند.
فصل 6
این فصل به نکات مهمّی اشاره داردکه درتجویز گیاهان داروئی باید رعایت شوند از جمله:
اصل اولی و مهمترین مدخل ورود در تجویز گیاهان دارویی ،نظر به تاثیرمتقابل ترکیبات درگیاهان وعوامل دخیل ان وهمچنین رعایت عواطف و امور وهمییه و حسیّه هستند.
فصل7
این فصل در سه بخش منقسم به اموری پیرامون داروهای گیاهی می پردازد که مجموع آنها مدخلی است برای ورود به مبحث داروشناسی در عصر متآخر و فصل هشتم.
((((((((((ضمیمه اول فصل 7))))))))))
مقاومت سمی و لحاظ آن در دارو سازی است.
این اتفاق میمون به تبع تاثیرات متقابل مواد متفاوت موجود در گیاهان رخ می دهد که از بروز اثرات سمی آنها در سلب حیات ممانعت می شود یعنی به نوعی به روش هامیوپاتی در طی دوران متمادی بر علیه انواع سمها مقاومت ایجاد شده و این مقاومت دو سویه است، یکی نافع و دیگری مضر. مصرف افیون و مقاومت به آن زوال منفی را تشدید می کند و این جنبه منفی ها میوپاتی است و طرح این امر مهم ما را بر آن داشت که ضرورتا از بعضی منابع طب سنتی ایرانی- اسلامی مجدداً تعاریفی را عینا از غذا، سم و دارو بیاوریم که پاره ای از آنها گذشت و اما در تجویز گیاهان اثر متقابل ترکیبات بر همدیگر اهمیت دارد و همچنین چگونگی طرز تهیه دارو با لحاظ این ترکیبات از اهم امور است که داروساز می باید آنرا رعایت کند و اگر به این مهم بی توجهی شود چه بسا ترکیبات موثر دارو را بی‏اثر کرده ایم و حسن عاقبت حاصل نمی شود و این اصل و اساس مهم داروگری است و روش های اسلاف این فن بر این امور استوار بوده بخصوص داروسازی به روش زبده.
(((((ضمیمه دوم فصل 7)))))
در ضمیمه دوم فصل هفتم تعدادی پرسش به تعداد حساب ابجد ایه مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم مطرح شده که تامل پیرامون ان خالی ازلطف نیست .
فصل 8
داروشناسی در عصر متأخر
در این بخش مباحث پیرامون دارو شناسی در عصر حاضر است با مختصر اضافاتی عینا از منابع این فن.
فصل 9
این فصل به بررسی اشتراکات حیات طیبه و عوامل مخلّ آن میپردازد و هدف این فصل بررسی عوامل مؤثرحفظ ثابت تعادل است، در وضعیّت پایدار برای رسیدن به حیات طیّبه و سرمنزل مقصود ونهایی.
فصل 10
بررسی طب در گذشته و اقوام سلف:
در طی اعصار متمادی دو عامل در سر نوشت آدم دخیل بوده، یکی دین و دیگری علم ابدان و انسان که نیازمند این دو است فطرت پاکش او را به سوی خدا کشاند و شد تابع قوانین ارسالی آسمان«سوره روم، آیه 29، قرآن می فرماید: فطره الله التی فطرالناس علیها لا تبدیل لخلق الله، ذالک الدین القیم و لکن اکثر الناس لایعلمون»
فصل 11
بحث کوتاهی پیرامون طب روحانی است.
روحانیت و معنویت درصحت روان و تن لازم است و ضروری، و«من عرف نفسه فقد عرف ربه» یعنی رجوع به خویشتن که صراط آن نفس است وشناخت ان و صحت نفس تضمینش بر تدبیر خالق یکتا است و شدنش هم نیز از عنایت او، نفسِ‏گرفتار، هماهنگ فطرت و همسو با حیات نیست. فطرت بالعرض به بند نفس است و تن وسیله نفس در امتحان. وحق تعالی فرماید:
«لقد کرمنا بنی آدم»؛ آدم به کرامت مزین است و او را جایگاه زبَر است نه زیر، و چون چنین است، منفک از مصیر و متخلف، و سیرش پر از تخلف و تنش دردمند، و چون حد تمایلاتش به نبات است و جماد، منفک از وسعت رحمت حق سجانه و تعالی است، عارفان و محصلان مکتب انبیاء انفکاک و انقطاع را( درد)، انشقاق را (باد) و گفته اند؛ ظلم عظیم شرک است و کفر مرض، وایمان دوا ء و محبت شفاء و ثمره وصل را خنده، و فصل را گریه و باد را شقاوت، که باد اگر بر کسی افتد ،عُجب ربایدش و غرور، شعورش بَرَد و فعلش به خویش رسد و هر چه بکار بدرَوَد و دریوزه و متکدی گردد و محتاج و نیازمند دیده شدن نه بَرشدن و به رضای حق سجانه و تعالی شدن .
ای عزیزان ما همه اندیشه ایم برترا زخاکیم وهم از بیشه ایم
ما ز بالاییم ز بالاهست نظر سرکش کافیم و هم هستیم زبَر
چون نهالیم کاوبهاران بَر شود سرو سیمین ایم که بالاتر شود

فصل 12
بررسی طب سنتی و شناختن مزاج و طبایع،وتلفیق ان با طب نوین است:
طبایع وکلمه طبع از اصطلاحات علم الرمل است .رمل چهارطبع مفردرا درمحاسبات خود درنظر میاورد .وهمانگونه که کرارا اشاره شده بیماری رانباید به طبع نسبت داد همانند خلط ،و باید توجه داشت سوء مزاج بدنبال اختلال دراخلاط بوجود میاید.و اگرگفته شودطبع بیمار سرد ویا بلغمی است غلط است . در مداوا ابتدا مزاج تعین میگردد وسپس خلط غالب در بیمار لحاظ میشود.مثلا بیان میشودمزاج بیمار گرم وتر وخلط غالب او ((دم)) است.بنا بر این ،اطلاق اینکه بیمار دموی است غلط است واگر گفته شود طبع بیمار سرد است ،نیز اشتباهی فاحش تر.
فصل 13
دراین فصل درمان و تدبیر بیماری ها بر اساس حروف ابجدپی ریزی گردیده:
وهمزمان اقدام به ذکر بیماری وداروی مؤثر وگاهی هم جنبه های دیگر آن مطرح شده است.
حروف ابجد
(((متناظرها، یا نماینده های عددی حروف ابجد)))
ا ب ج د ه و ز ح ط ي ك ل م ن
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
س ع ف ص ق ر ش ت ث خ ذ ض ظ غ لا
60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 0

حروف ابتث:
ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص
ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي
ابصار:جمع ،ومفرد ان،بصروچشم است
شماره ابجد بصر(292) و چشم ( 343)است

فهرست
پیشگفتار: 1
نکات قابل ملاحظه در مطالعه زبدة الزهرا 3
فصل اول 4
ضرورت طرح مجدد طب سنتی و درمان گیاهی: 4
اخلاق 6
جنون و ذهنیات: 7
شهوت، هوس، اشتها 8
عواطف 8
تظاهرات سودایی: 9
طب سنتی چه سخنی برای طب نوین دارد و پاسخ عقیلی خراسانی: 9
آیا طبیبان سنتی و متخصصان امروزی امور ظاهره حسیّه ، وهمیّه را در برخورد با بیماران لحاظ می کنند؟ 10
طبقه بندی گیاهان موازی با بیماری ها و داروهای صناعی 12
گیاه چیست: 13
رابطه حیات- نبات- جماد و مهندسی (ژنتیک) وراثت: 13
آیا گیاهان داروئی عوارض دارند: 14
اثر ومداوا ،یا سوء اثر: 15
درمان چند بیماری به روش زبده: 15
تب: 15
سرخجه و سرخک: 15
گریزاندن هوام (حشرات و گزنده ها): 15
اوله- مرغ اوله(آبله و مرغ آبله): 15
دفع مار به روش زبده: 16
لحاظ موالید ثلاثه در درمان به روش زبده: 16
لزوم درک صحیح موالید ثلاثه: 16
تعامل رنگ ها در موالید ثلاثه و اثر آن بر درمان: 16
حرکت جوهری در حیات وظهور و بروز رنگها: 17
ابهامات و ملاحظات گیاهان داروئی وتعمیم ان به قوانین وحکمتهای دیگر: 17
الف: گرانش: 18
ب: انترفرون؛ 18
ج: تولید گونه؛ 18
د: واحدهای حیاتی قدرت خود تنظمی دارند: 18
هـ ـ رابطه چند جانبه نبات وحیات مانند(دازه و روباه): 19
ز: نتیجه تاثیر متقابل: 19
ح :نشخوار 19
گیاهان مثل پستانداران نشخوار کننده هستند: 19
ط ـ مواد اولیه و تغییر و تبدیل «متابولیک و متابولیسم»: 20
ی ـ سوخت و ساز و پس ماند «کاتابولیسم و متابولیت»: 20
فصل دوم : 21
نگرشینوبه گیاهان دارویی وضرورت احیا مجدد انها درجنب طب نوین است 21
معرفی گیاهان داروئی به روش جدید 21
ضرورت احیا گیاهان دارویی وطب سنتی درجنب طب نوین: 21
مشیّت الهی بر چیست؟ 22
وضعیت پایدار و آنتروپی: 22
22
زوال- انحطاط- قهقرا: 23
طبقه بندی گیاهان داروئی بر اساس وضعیت پایدار: 23
الف- گیاهان داروئی بیاثر: 23
ب- گیاهان داروئی سودمند: 23
ج- گیاهان مضر: 23
د- گیاهان سمی: 23
هـ- گیاهان مزاحم : 23
زوال مثبت و زوال منفی: 23
وضعیت پایدار: 24
هم خوانی و نوترکیبی : 25
لاغری زوال منفی است و فربهی زوال مثبت: 25
رژیم لاغری و تعیین میزان چربی پایه: 25
زوال حیوانات متجانس: 25
سازگاری های متجانس و غیر متجانس در کشاورزی به روش همخوانی «آله‏لوپاتی» : 25
دفع آفات گیاهان به روش طبیعی و (آله لو پاتی): 26
زهر درمانی، یا هامیوپاتی: 26
مقابله با کنه و جیپّا در احشام به روش زبده: 27
اهمیت گیاهان داروئی در متابولیسم و متابولیک 27
پس ماندها یا متابولیت: 27
فصل 3 29
شروع درمان بوسیله گیاهان داروئی است: 29
(داروگ:) 29
الف؛ گیاهان داروئی با اثر کامل: 29
ب؛ گیاهان شبه دارو: 29
ج؛ گیاهان کمکی در بیماری های داخلی: 30
د؛ گیاهان ممنوعه: 30
هـ؛ گیاهان دوره نقاهت و نوتوانی: 30
و؛ گیاهان بی اثر؛ 31
ز؛ گیاهان تشدید کننده بیماری: 31
ح؛ گیاهان شاهد و ضد سرطان: 31
تجویز اختصاصی گیاهان داروئی و پیش فرضهای ان است. 32
نوسانات عواطف: 32
الف :اثر تبلیغات بر احساسات و نگرش مردم نسبت به داروهای گیاهی: 32
ب:انکار پزشکی نوین و کتمان گیاهان 33
(فصل4) 35
دارو سازی به روش زبده ورعایت مواردی چند از جمله: 35
ـ رعایت شرایط کیفی وکمّی ، 35
ـمصرف و منع مصرف 35
ـ لحاظ عوامل موثری چون :زمان ،کیفیت،کمیّت وارزش افزوده،ذهنیّت وامور وهمیّه، اهمیّت ، 35
ـوهمچنین مهندسی عواطف ونکات پنهان ان است 35
رعایت شرایط کیفی و کمّی داروهای گیاهی به روش زبده: 35
مصرف و منع مصرف گیاهان به روش زبده: 36
عوامل موثر دراختلاف داروی گیاهی و شیمیایی با ساختمان و ترکیبات یکسان در چیست؟ 37
زمان: 37
کیفیت: 37
کمیت و ارزش افزوده (ماده – ذهن) 38
مهندسی عواطف و نکته پنهان درادغام دو گزینه(ذهن وماده): 38
مهندسی ذهنیّت و امور وهمیّه: 38
اهمیت: 38
تفاوت ها و شباهت های مداوا در طب سنتی و پزشکی نوین 39
1- در طب نوین و پزشکی جدید 39
2- در طب سنتی و روش زبده 39
دمالین نوع دوم و مداوای زونا: 41
نوش دارو(بیهوش دارو): 41
فصل 5 43
گیاهان دارویی چگونه بر روند درمان اثر می کنند؟ 43
آیا گیاهان داروئی بدون عارضه هستند (تراتوژن) 44
مخالفان داروهای گیاهی: 44
بررسی وجوه متفاوت گیاهان از جمله اینکه غذا،دوا،سمّ و………غیرو هستند: 45
فرق غذا – دوا – سمّ – فادزهر- دوای سمی (هامیوپاتی) غذای مطلق- دوای مطلق از (قرافاذین کبیر،عقلی خراسانی) 45
تنوع رژیم غذایی وتعیین رژیم غذایی بر اساس جدول غذایی مخزن الادویه از قرابادین کبیر عقیلی خراسانی: 48
((((((حسیّات و ذهنیّات «امور ظاهره حسیّه و امور وهمیّه» هستند علی الاطلاق)))))) 49
ذوالخاصیه: 49
تریاق و فاد زهر: 49
غذای ذوالخاصیه: 49
دوای ذوالخاصیه: 49
غذا و دوای ذوالخاصیه: 49
سٌم مطلق: 50
دوای سمی (هامیوپانی) 50
غذای سمی: (هامیوپاتی) 50
غذای دوای سمی: 50
دوای مسهل ذوالخاصیه: 50
دوای مسهل: 50
دوای ملین: 51
فصل 6 52
این فصل به نکات مهمّی اشاره داردکه درتجویز گیاهان داروئی باید رعایت شوند: 52
اصل اولی و مهمترین مدخل ورود در تجویز گیاهان دارویی ،نظر به تاثیرمتقابل ترکیبات درگیاهان وعوامل دخیل ان وهمچنین رعایت عواطف و امور وهمّیه و حسیّه هستند 52
الف :لحاظ تأثیر متقابل ترکیبات گیاهان برهمدیگره: 52
ب ـ رعایت و لحاظ عوامل دخیل درمصرف گیاهان دارویی: 52
ج: رعایت عواطف (حسیات) و ذهنیات (امور وهمیّه وحسیّه) 52
حالت اول: مراجعه یک بیمار: (جذب مشتری) 53
حالت دوم: مراجعه یک پناه جو 53
حالت سوم: رجوع یک مددجو 53
شناسایی یک گیاه از یک جنس اما از دو نقطه متفاوت: 54
شناسائی دو گیاه مشابه از دو جنس متفاوت و تفکیک آنها: 55
خواص فک – اسپرس و اسپرسو: 55
روناس- اسپرسو و اشنیک در زمستان 55
یک اعتراف و غذای سمّی: 55
فصل7 57
تشنج های دارویی 57
هامیوپاتی و تشنجات داروئی: 57
جایگزین های گیاهی و سیترات پتاسیم : 58
اثرات متقابل ترکیبات موجود در گیاهان 58
داروی موثر کدام است؟ ترکیبات متقابل گیاهان چه نقشی دارند؟ 58
ترکیبات اضافی یا ناخوش آیند در گیاهان: 58
مواد سمی یا زهری در گیاهان: 59
((((((((((ضمیمه فصل 7)))))))))) 59
مقاومت سمی و لحاظ آن در دارو سازی است 59
اثرات متقابل ترکیبات در نباتات چگونه در جماد و حیات ثابت می‏شود ؟ 59
آهسته رهش: 60
مصرف اسانس ممنوع برای همیشه……….. 60
و از نظر زبده این مهم نباید فراموش شود 60
تغییر- تقلید- القاء- تدبیر : 61
(((((<ضمیمه دوم فصل 7)))))> 62
نوزده سوال بی جواب و یک آزمایش 62
علوم متدوالی که حکیمان و طبیبان سلف به آنها اشراف داشته اند؟ 63
فصل 8 65
داروشناسی در عصر متأخر 65
مجوز مصرف یک دارو در عصر حاضر چگونه صادر می شود؟ 65
انتقال غیر فعال 65
انتقال فعال 65
ذرات باردار و عبور: 65
چند نمونه دارو که PKA بیشتر از 3 دارند. 66
انتقال اختصاصی: 67
رفتار جنبشی دارو و جذب: 67
انتشار تسهیل شده: 67
تکه خواری و عبور: 67
انتقال و گرادیان غلظتی: 68
جذب و انتشار فعال: 68
جذب در لوله گوارش: 68
نکته مهم و قابل پیش بینی: 68
جذب از طریق تزریق و انتشار: 69
لیسک ها (لعوق ها): 69
داروشناسی بالینی و دسترسی ذاتی 70
عبور دارو به داخل شیر: 70
دفع داروها: 70
PH ادرار طبیعی و رفع مسمومیت: 71
نیمه عمر داروها: 71
اضمحلال دارو در بدن (متابولیسم دارو والقا آنزیمی): 71
واکنش های شیمیایی که در اضمحلال دارو دخیل هستند (متابولیسم و القا آنزیمی): 72
الف: اکسیداسیون: 72
ب: احیاء: 72
ج: اکسیداسیون های میکروزومی: 72
آنزیم: 72
هیدرولیز و اعتیاد: 72
کنژوگاسیون: 72
رفع سمیت داروها و متابولیسم « سوخت و ساز و سم زدایی » 73
اضمحلال و سم زدایی 73
تحریک متابولیسم دارو در انسان: (تحریک سوخت و ساز و اضمحلال) 74
تحریک اضمحلال و سوخت ساز به روش طب سنتی: 74
وراثت و دارو «فارماکوژنتیک» 74
شرایط کسب مجوز تولید داروهای شیمیایی: 75
میزان سلامت و تاثیر دارو: 75
کشف اتفاقی و معرفی یک دارو: 75
مطالعات حیوانی: 75
مطالعات انسانی: 75
سمیّت حاد، تحت حاد و مزمن در مطالعات حیوانی: 75
تعامل و تقابل آدمیان با گیاهان در نسل های متوالی: 76
ضریب درمانی: 77
جذب، دفع، توزیع و متابولیسم(سوخت و ساز): 78
داروشناسی بالینی یا مطالعات انسانی: 78
علائم سمیّت دارو: 78
سن و وزن بیمار: 78
تعیین مقدار دارو: 79
حساسیت و تأثیر دارو بر حیات جاندار: 79
بادگرفتگی در طب سنتی: 80
سم زدائی: «ماهیت، صورت، کیفیت و حالت» 80
تضاد داروئی: 80
تضاد شیمیائی: 80
تضاد زیستی(فیزیولوژیک): 80
تضاد داروئی: 80
مداوا به ضدیا (((تضّاد دارویی))): 81
تجمّع، تحمّل و بی اثر شدن: (تاکی فیلاکسی) 81
تحمّل و اعتیاد: 81
راهکارهای جبرانی(تاکی فیلاکسی): 81
وراثت و تأثیر دارو: (فارماکوژنتیک) 82
مزاج اصلی و صحّت ذاتی: 82
فصل 9 84
این فصل به بررسی اشتراکات حیات طیبه و عوامل مخلّ آن میپردازد: 84
بازخوانی داشته ها و نگرش های خویش: 85
مفاهمه مشترک و بیان اشتراکات: 85
اشتراکات و عوامل تأثیرگذار در حیات طیّبه: 86
اقلام :شامل الفباء و حروف ابتث است. 86
الفبا و ابجد: 86
ابجد و حروف لاتین: 87
«ارقام» 87
لاتینی: 87
پیدایش خط: 87
بر چه می‏نوشتند؟ و چگونه؟ 87
طلیعه خط 88
اقلام و اقسام آن: 89
قلم آدم 89
برناوی : 90
یونانی: 90
عبرانی: 91
عبرانی قدیم 91
سریانی: 91
قلم عمرانی 92
قلم سنگی 92
قلم سیمیا 92
قلم پهلوی : 92
قلم پهلوی ابجد 93
قلم بابلی جهت حل عقود(فلقطیر): 93
قلم دیگر از فلقطیر به تهجی: 93
القم الثامن و الثلاثون قلم جالینوس الحکیم (تهجی) (ابجد) 93
قلم جابربن حیان 93
قلم رمل: (رمل مقطع) 94
قلم لقمان حکیم، (دیسقوریدوس ) 94
قلم سیمیا کبیر: 94
قلم سیمیا صغیر: 94
قلم داودی: 94
قلم جعفری 94
قلم اسرار: 95
قلم سروک: 95
قلم خاتم صلی الله علیه و آله و سلم: 95
فصل 10 96
بررسی طب در گذشته و اقوام سلف: 96
رب النوع طب: 96
طب در مصر باستان 96
طب در یونان باستان: 96
طب در کلده و آشور: 97
طب عبرانی و یهودیان: 97
طب در هندوستان: 98
طب چین و ژاپن: 98
طب عربی: 98
طب اروپای قدیم و جدید: 98
طب در ایران قدیم 99
شهادت بغض آلود و قرابادین: 99
عدم تعامل و درد بی درمان «عدم شناخت»: 100
قلم کوفی: 101
القلم التسعون و هو آخرالاقلام 103
طب در متون پیش از اسلام در ایران: 103
متون دوره اسلامی و بعد از آن : 104
ب: دانشنامه حکیم میسری: 104
ج: دانشنامه اخوان الصَّفا 105
بررسی اجمالی کلیّات طب سنتی: 105
در این مبحث ومقال برای خروج از بن بست استفهامات احتما لی وبرای ورود به مبحث طب روحانی مختصر اشاره ای به کلیّات واصول طب سنتی خواهد شداز جمله: 105
فرق حکیم وطبیب -اصول طب سنتی-اختصاصات طب سنتی وپیوند آن با فلسفه وعرفان وشعر وسایر علوم-آموزه های طب سنتی است وهمچنین: 105
–طلسمات وعلوم چهار گانه در طب سنتی-سابقه طب سنتی در ایران-اطبّا قرون اسلامی-استقلال فیلسوفان وطبیبان مسلمان وایرانی -تشخیص مزاج وقیافه شناسی بصورت اشعاری منظم بر گرفته از دیوان حکیم میسری . وذکر چند قرابادین 105
اصول طب سنتی: 105
اختصاصات طب سنتی اسلامی- ایرانی 106
1- ویژگی طب سنتی ، پیوند آن با فلسفه عرفان، شعر و ادبیات، و سایر علوم است: 106
2- آموزه های طب سنتی اسلامی- ایرانی:…. 107
شامل دو بخش شفاهی و مکتوب است 107
3- علوم چهارگانه ولزوم آموختن آن: 107
4- طلسمات در طب سنتی ایرانی اسلامی 107
استقلال فیلسوفان و طبیبان ایرانی و مسلمان: 108
ذکر چند دارو نامه یا قرابادین: 108
سابقه طب سنتی در ایران: 108
1- دوران پیش از اسلام 108
2- دوران اسلامی 108
اطباء قرون اسلامی: 109
تشخیص مزاج مردم و قیافه شناسی: 110
فرق حکیم و طبیب: 111
فصل 11 113
طب روحانی 113
فطرت: 113
بیماری‌های قلب عَرَضی هستند نه ذاتی: 114
روح: 114
نفس:«نفس ذاتاً مجرد است و فعلاً مادّی است».: 114
عقل: 114
قلب: 115
کارکرد قلب: 115
اصلاح قلب و هدف اصلی: 115
قلب منکوسه و ادویّه نافعه: 116
تهیه داروی مناسب، هدف اصلی است: 116
عقل مقدمه و اصل قلب است: 116
((جذب هر عنصری، جنس خود را که در ترکیب آدمی محتبس شده است به غیر جنس)) 116
قرآن کریم و طب: 118
طب در احادیث ائمه شیعه عثنی عشری: 118
«فصل 12» 120
بررسی طب سنتی و شناختن اخلاط ومزاج و طبایع اربعه است،وهمچنین تلفیق ان با طب نوین : 120
شناخت مزاجها و گستردگی انواع 121
جهش مرگ‌بار: 122
«تغییر ماهیت و صورت بافت» 122
اهمیّت تنوع انواع: 122
طرح تحقیقاتی یا«قیاسات هشت‌گانه»: 123
استحالت :(جهش یاتغییرانواع) 123
توضیح و ترجمه مختصری از جهش یا ((موتاسیون)) 123
مزاج و انواع آن: 124
ارکان اربعه و تعیین مزاج: 124
اندر شناختن مایهاء جهارکانه: 125
برگردان متن «اندر شناختن مایهاء جهارکانه» 125
اخلاط اربعه (خلط‌های جهارگانه) 126
اندر شناختن خلطها «گفتار سوم» 126
(خون) 126
اندر شناختن حالهاء خون (باب دوم از کفتار سوم) 126
(بلغم) 126
اندر شناختن حالهاء بلغم در باب سوم از گفتار سوم 127
(صفرا) 127
اندر شناختن حالهاء صفرا: باب چهارم از گفتار سوم: 127
(سودا) 128
اندر شناختن حالهاء سودا: باب پنجم از گفتار سوم 128
واسطه‌های شیمیایی و اعمال زیستی آنها ((نقش هورمون‌ها و آنزیم‌ها)) 129
برگردان خون و بلغم و صفرا: 129
وامابرگردان بلغم: 130
وهمچنین برگردان صفراازذخیره اینچنین است: 130
توضیح و یادآوری یک نکته ضروری: 130
«شفای تن» و چکیده طب سنتی 131
انواع کیفیّت از صفحه193: 132
کیفیت معتدل: 132
کیفیت قوی و کیفیت ضعیف و تشکیل مزاج 132
مزاج‌های مرکب: 132
معتدل راستین: 133
مجموع مزاج‌ها: 133
معنی اعتدال: 133
اعتدال تن، هماهنگی اعضاء و اندام ها: 133
ارکان اربعه: 133
خواص ارکان یا عناصر: 133
ماهیت تراکیب: 134
کمینه‌هاو بیشینه‌ها: 134
ناسازگاری: 134
تعادل طبیعی: 134
حالات وهمیّه و حسیّه: 134
«علم و عمل و حدود طب» 134
سبب چیست؟ 135
کونَه نخستین: 135
کونَه دوم: 135
کونه سوم: 135
کونه چهارم: 135
الاسباب الستّه:دربعضی منابع طب سلف گفته شده ((قوانین ستّه ضرورییّه)) 136
یاذ کردن جزو عملی از حد طب: 136
برگردان علم و عمل و حدود طب: 137
و برگردان جزو عملی: 139
بازتوانی و بازپروری و پرستاری؛هم جزو علمی اوست: 139
سلول‌های بنیادی- کاشت بافتی- پیوند اعضاء: 140
ارتباط ادبیات و شعر و هنر با طب سنتی 140
جهان‌بینی و ارتباط آن با طب سنتی: 141
فصل 13 145
دراین فصل درمان و تدبیر بیماری ها بر اساس حروف ابجدوابتث پی ریزی گرد یده: 145
حروف الفبا به ترتیب ابتث: 145
آا= 145
آب 146
آب مرواريد: 146
درمان قطعی آب مرواريد رسيده: 146
اب مروارید و،داروهاي اختصاصي: 146
التهاب صلبیّه : 147
التهاب پلک‌ها متعاقبگل مژه : «شالازیون»: 147
انسداد مجرای اشکی: 147
انفتاح مجرای اشکی 148
درمان قطعی انفتاح مجرای اشکی: 148
ارتفاع بیاض و انفتاح مجرای اشکی 148
آب مروارید و اغذیه: 148
آب مروارید در همه مزاجها 148
طرز تهیه داروهای مذکوره 148
التهاب عصب بینایی: «شوکور» 149
آروغ: 149
«آروغ وهمه مزاجها» 150
معجون آروغ: 150
استفراغ: 150
سببهای ذیل استفراغ میافرینند : 150
استفراغ و درمان علامتی: 150
استفراغ و علائم خطرناک آن: 150
استفراغ و درمان سریع آن: 151
استفراغ و مسمومیت با مواد افیونی: 151
استفراغ در حاملگی : 151
استفراغ در شیمی درمانی 152
اسهال: 152
تعریف اسهال، طبق نظر زبده: 152
تعریف اسهال، طبق نظر ذخیره: 152
انواع اسهال از نظر ذخیره خوارزمشاهی: 152
اسهال دوری(متواتر): 153
اسهال دموی: 153
اسهال معوی:واین اسهال ،از اعضا است که 153
اسهال کبدی و ماساریقی: 153
فرق اسهال معوی و کبدی و ماساریقی : 153
اسهال خونی: 153
اسهال اعضا و انواع آن: 154
اسهال ودرمان کلی آن: 154
اسهال و درمان اختصاصی آن با توجه به سبب آن: 154
حصبه – التور (وبا): 154
درمان التور (وبا): 154
«روش تهیه» 155
طرز تهیه معاجین در التور 155
موادی که در اسهال منع مصرف دارند: 155
اغذاو اطعمه در التور : 155
اسهال اگر همراه تب باشد: شامل:1_حصبه و 2– تیفوس 155
حصبه: 155
تیفوس: 155
اسهال معوی ودرمان آن: 155
اسهال خونی یا دموی و درمان آن 156
درمان اسهال دموی به سبب تب و غلاظ غائط (یبوست): 156
علّتهای این اسهال شامل:داروهای آنتی سایکوتیک، ضد افسردگیهای سه حلقه‌ای، افیونها، عقاقیر قابض، آنتی کولی نرژیکها، و بی آبی نیز از این جمله‌اند. 157
مداوای اسهال دموی: 157
اسهال بلغمی: 157
انواع اسهال بلغمی: 157
اسهالی که بدنبال بلغم حصّی باشد: 157
اسهال تصنّعی: 158
اسهالی که بدنبال بلغم زجاجی حادث شود: 158
اسهال بدنبال بلغم حصّی را میتوان به روشهای زیر مداوا کرد: 158
اسهالی که بدنبال بلغم حصّی وهمراه با عفونت است چگونه مداوا میشود؟: 158
اسهال ها وموارد احتیاط: 158
درمان بطئی بلغم حصی در همه اخلا ط و مزاجها: 159
دیدگاه‌ها و نکات مهم درواسهال و استفراغ 159
درمانهای مهمّ و اساسی در اسهال و استفراغ 160
اسهال و آلودگی همگانی: 160
الف :درمان اسهال بلغمی وآحاد مبتلا به بلغم 161
افرادی که دچار این نوع اسهال اندو یااز جمله کسانی که روده تحریک پذیر دارندوهمچنین اشخاصی که مبتلا به اسهال فصلی و،ادواری هستند 161
بازسازی: 161
غذا: 161
ب:اسهال دموی و و درمان آحاد مبتلا به آن 161
اسهال مسافرتی و درمان آن: 162
درمان نگهدارنده دراسهال به دنبال سمّ مهلک: 162
اضمحلال سم: 163
اضمحلال سمّ ومعجون خوراکی : 163
اضمحلال سم وتوجهات لازم: 163
اغذیه دوره نقاهت مسموم و مسلول: 163
معجون قابض در اسهال (ترش اُو)است. «TORSHOO» 164
معجون قابض مخصوص اطفال و معمرّین: 164
اسهال وکولیت السراتیو :دل پیچه و روده‌های عصبانی که همراه مَعِض و سجح باشد 164
اسهال صعود به کوهستان و استفراغ صعود به کوهستان: 164
معجون سریع الاثر ، فوری و لازم وضروری است 164
آلودگی به وسیله مگس مرشکو: 165
اسهال و معجون ریموژن: 165
معجون ضد اسهال در همه مزاجها و طبایع 165
طرز تهیه معجون ضد اسهال ریموژن 165
اسهال بلغمی و چربی‌ها: 166
افتراق اسهال کبدی و معوی: 166
اسهال صفراوی: 167
پرهیز در اسهال صفراوی: 167
«آسم» 167
آسم خشک: 167
آسم خشن 168
اضطراب: 168
اضطراب و داروها: 168
ترس‌ها ی اضطرابی و داروها: 168
آسم و هیستریا: 168
التهاب تارهای صوتی بدنبال جراحی حنجره و گلو 168
آسم خشن و خشک کودکان: 169
آسم و هیستریا در نسوان 169
«ادرار» 169
ادرار انسان: 169
ادرار و احکام و خواص ادرار: 169
آگاهی و اطلاع از چند اصطلاح که گذشت 170
«احتباس» و «استسقا» و «احتقان»وتعاریف آن: 171
-تعریف احتباس: احتقان و اجتماع مواد است در بدن و لازم و متعددی هر دو می‌آید احتباس طمث ازآن قبیل است (قرافاذین). 171
درمان احتباس – احتقان -و استسقا: 171
احتباس و گیاهان مدرّ و منقی و مسهل: 172
احتقان قند و استسقاء: 173
«احتقان» 173
«استحمام» 174
«آب گرم و خوش» 174
استحمام- با آب گرم و آب سرد 174
آب سخت سرد (یخ) 174
احتقان دماغ (مغز) 174
احتقان و تداخلات داروئی و گیاهی 175
اطلاق طبیعت درهمه مزاجهاو اخلاط اربعه: 175
اطلاق طبیعت و زیتون غیرپرورده: 175
احتقان دماغ و بخورات: 175
احتقان دماغ و قطورات 176
احتقان دماغ و انفیّه و رابطه با اشنفه: 176
ایارج((إیارَجَه)) 176
احتقان دماغ و استنشاق 176
احتقان ریه و پای خر 177
آلوده کننده ایی چون عنبرنساء: 177
اندود و عنبرنساء: 178
احتقان و دخانیات و آسم 178
احتقان ریه و دخان 178
دخان و ریه: 178
آسم مطلق در همه طبایع و مزاجها: 180
احتقان و آسم چه تفاوتی دارند؟ 180
اسهال-احتقان-احتباس و اختلال آب و مواد ضروری در بدن و علایم مستدل و مستندات آن در اطفال و بزرگسالان و کم آبی: 181
اطفال و نشانه های کم آبی: 181
علایم کم آبی در بزرگسالان: 181
احتباس و احتقان: 181
اغذیه و اطعمه و اشربه در احتقان: 181
اسباب نفخ 181
اسباب انتفاخ یا بادکردگی ومهمات آن: 181
درمان نفخ و بادکردگی: 182
انتفاخ و ریفلاکس و زخم مری-زخم معده وزخم عثنی عشر: 182
زخم عثنی عشر 183
ریفلاکس : 183
این یعنی ،ارجاع کیموس وبلغم به حلق وحفره دهان است.وباید با پرهیز ومدارا آن را بر طرف نمود. 183
ریختن دل (پرولاپس) 183
ریختن دل و زخم معده: 183
زخم و ریفلاکس 183
آلام مدام دل و ریفلاکس و ارتباط آن باعرق نعناع و یائسگی: 183
انتفاخ و عرق نعناع: 184
بدل عرق نعناع: 184
همه طبایع ومزاج ها: 184
انتفاخ و ناسازگاری ذاتی با نان (کتاب ثانی 184
انتفاخ و ماکولات سردوتر: 184
طرز تهیه جو با ونکته ای قابل توجه برای طباخان گرامی: 185
احتقان کبد: 185
درمان احتقان کبد 185
اسهال کبد با گیاهان: 186
فوریتهای لازم دراسهال کبد : 187
پاک سازی کبد باگیاهان چگونه به انجام برسد؟ 187
1-ایارج ها 2-منقی ها و3-جالی ها 187
ایارج های کبد: 187
اختناق کبد وذکر دلایل و شواهدآن: 188
درمان تهاجمی اختناق کبد به روش زبده: 189
میزان مصرف دارو در اختناق کبد: 189
توجهات لازم در درمان تهاجمی: 189
مدارا در اختناق کبد: 190
معجون ها در اختناق و احتباس و پاک سازی کبد 190
ارتباط ریموژن با اختناق و احتباس کبد(کبد چرب): 190
انسداد مجاری کبد و اختناق آن: 191
التهاب کبد 191
پارس ریموژن دوای ذوالخاصیّه است: 191
انسداد و یرقان: 191
اختناق صفرا و سودا: 192
اختناق و احتباس سودا و صفرا و دم: 192
اختناق سپرز،صفرا،کبد،طحال،سودا و انسداد روده ها: 192
انسداد روده ها و بندگاههای روده: 192
اختناق روده بزرگ و جراحی آن از جمله بواسیر: 192
احتباس چربی در کبد(کبد چرب) 193
کبد چرب درجه یک: 193
کبد چرب درجه دو: 193
کبد چرب درجه سه: 193
آل زای مر: 194
آرد گندم و اسهال آن: 194
آمونیاک خون و اسهال آن 195
آب زنان: 195
آب زنان برای لطافت پوست: 195
آب زنان در استسقاء: 195
توجهات لازم و ضروری در استفاده از آب زنان: 195
آبزنان و دیالیز: 196
آبزنان و دیابت: 196
آبزنان و بیماریهای پوستی: 196
اختناق یا خفگی: 196
انسداد و اختناق 196
البحران یا ضیق نفس 196
اختناق و عسر نفس 196
اختناق و عسر بلع 197
عسر بلع: 197
انسداد مری 197
انسداد حنجره 197
استرخا 197
افتادگی پلکها 198
اختناق رحم:( اکلامپسی و پراکلامپسی) 198
ترجمه اختناق رحم: 198
درمان اختناق رحم: 198
البحران یا آلرژی؟ 199
آلرژی و ضیغ نفس بر اثر استرخا 199
انافیلاکتیک شوک: 200
درمان البحران-آلرژی-ضیغ نفس و شوک و استرخا 200
آسم: 200
درمان آسم: 200
استرخا 201
سبب استرخا: 201
افتادگی پلکها، پلک فلج (استرخاالجفن) 201
التهاب عصب بینایی 202
درمان التهاب عصب بینایی: 202
داروهای التهاب عصب بینایی: 203
منقی ها و مسهل ها در التهاب عصب بینایی: 203
آبزنان: 204
فراش(در کتاب ثانی): 204
دستور تنقیه: 204
اطعمه زمان تنقیه: 204
بدل ها: 204
اگزوفتالمی 204
افتادگی مقعد((استرخاالشرج)) 205
اسفنگتر شل، پرولاپس: 205
درمان استرخا الشرج: 205
اطعمه افراد تکیده 206
افراد فربه: 206
افراد معتدل: 206
اشربه ها : 206
عقاقیر و مکمل ها: 206
آروغ بدنبال واپریدن 206
درمان واپریدن: 207
آنژین و گرفتگی عروق قلب: 207
انسداد و تصلّب شرایین در آنژین چگونه رفع می شود؟ 207
دواء آنژین: 208
استسقاء: 208
الف ـ رقیق و منتشر دو نوع است(وَرَم) 209
ب ـ غلیظ و باقوام(ورم) 209
استسقاءو انواع آن و انتخاب درمان بر اساس آن 209
التیام استسقاء منتشر و رقیق: 210
آبزنان در استسقاء و احتباس و اختناق: 210
(ایارج) مؤثربراختناق کبد در همه مزاجها و اخلاط اربعه: 211
آبزنان مناسب که منقی ومدر و مسهل است: 211
درمان استسقاءغلیظ و مرکب: 211
منابع 216
ملحقات 219
آلودگی هوا : 219
عوارض ناشی از آلودگی هوا 219
توّجهات لازم و ضروری جهت مقابله با عوارض ناشی از آلودگی هوا: 219
v مقابله با آسم خشک و تنگی نفس در هوای آلوده 220
v حفظ حافظه و پیشگیری از زوال مغز، فراموشی 220
v مقابله با عوارض پوستی 220