آگهي تاسيس
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۸۳۰۴۰۰۹۰۱۰۵۰۸۳۰
تاسيس شركت سهامي خاص پارس آزما تاو درتاريخ ۱۶ / ۰۵ / ۱۳۹۸ به شماره ثبت ۵۴۵۳۶۴ به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۵۲۷۹۴۸ ثبت وامضا ذيل دفاترتكميل گرديده
كه خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد.
موضوع فعاليت:توليد و بسته بندي وتوزيع داروهاي گياهي، خريد و فروش، واردات و صادرات كليه كالاهاي مجاز بازرگاني، اخذ و اعطاي نمايندگي در داخل و خارج كشور،
انعقاد قرارداد با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، دولتي و خصوصي، شركت در مناقصات و مزايدات، برپايي و شركت در كليه
همايش ها، نمايشگاهها و سمينارهاي داخلي و خارجي، اخذ وام و تسهيلات از بانكها و موسسات داخلي و خارجي.
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي لازم از مراجع ذيربط مدت فعاليت از تاريخ ثبت به مدت نامحدود.
مركز اصلي: استان تهران، شهرستان شميرانات، بخش لواسانات،
شهر لواسان، گلندوک، كوچه مسجد، كوچه شهامت، پلاک ۱۲
روزنامه كثيرالانتشار ابرار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد.

لينک آگهي در سايت روزنامه رسمي:
شماره پيگيري : ۹۸۰۵۱۶۴۱۳۱۵۰۹۱۸ اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري
http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=14746225